НЧ "Пробуда 1958"

Визия: Народно Читалище „Пробуда – 1958”, гр. Шумен е активна културна организация, която успешно комбинира традиции, иновации и гражданска енергия.

Мисия: Екипът на читалището работи за по-добро качество на живот на хората от общността.

Целите на читалището са заложени в устава:

1.Развитие и обогатяване на културния живот, социална и образователна дейност на населеното място;

2.Запазване традициите и обичаите на българския народ;

3.Разширяване знанията на гражданите, развитие на творческите им заложби и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката;

4.Осигуряване достъп до информация;

5.Работа в посока интегриране на българското материална и нематериална култура в общоевропейското културно семейство.

Водещи принципи са: почтеност, уважение към другия, прозрачност, недопускане на дискриминация, постигане на високо качество на културния продукт, прилагане на добри партньорски практики, доброволчество.